Careers

รับสมัครพนักงานบัญชีทั่วไป 1 อัตรา

เปิดรับตำแหน่ง :   พนักงานบัญชีทั่วไป (Accounting Officer )

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

 • จัดรวบรวมเอกสารการจ่าย Purchase Requisition (PR) และนำเสนอหัวหน้าตรวจสอบอีกครั้งเพื่อเตรียมทำจ่าย
 • จัดเตรียม Payment Voucher เข้าแฟ้มนำเสนอให้หัวหน้าตรวจสอบ และ ส่งผู้บริหารอนุมัติการจ่าย และลงนามในเช็คตามเงื่อนไขการสั่งจ่าย
 • ติดต่อประสานงานกับ Supplier และ บุคคลอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานบัญชีอาวุโส เพื่อยืนยันยอดและนัดชำระการจ่าย
 • ติดต่อประสานงานกับ Customers ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานบัญชีอาวุโส เพื่อยืนยันยอด และ นัดรับชำระเงิน
 • รับผิดชอบจัดเก็บหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และ ตรวจสอบความถูกต้องกับรายงาน เพื่อส่งให้หัวหน้านำยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่อสรรพากร
 • บันทึกใบกำกับภาษีซื้อที่ได้รับจาก Supplier ในระบบ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง และ จัดเก็บให้ตรงกับรายงานภาษีซื้อ เพื่อส่งให้หัวหน้านำยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่อสรรพากร
 • จัดเก็บเอกสาร และ ตรวจดูความครบถ้วนของเอกสารรับ – จ่าย

 

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี หรือ การเงิน
 • หากมีประสบการทำงานด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษดี (การพูด/การฟัง/การอ่าน/การเขียน)

 

สนใจสมัครงานติดต่อ :  คุณอุไรรัตน์  หรือคุณณภัทรา

โทรศัพท์ : 02-681-8000 ต่อ 1704  หรือ  1711

หรือส่งข้อมูลส่วนตัวมาที่ E-Mail : urairat@hazchemlogistics.com , napatta@hazchemlogistics.com

รับสมัครพนักงานพนักงานฝ่ายขาย 1 อัตรา

เปิดรับตำแหน่ง :  พนักงานฝ่ายขาย (Sales Executive)

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

 • รับผิดชอบในการติดตาม การรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าเดิม
 • พัฒนาหาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท
 • ติดตามการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของลูกค้า
 • พร้อมทั้งปรับปรุงและแก้ไขการให้บริการให้เป็นที่พึงพอใจอย่างสูงสุด
 • และประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติ (Job Specification)

 • เพศ : ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีด้านโลจิสติกส์ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาด หรือบริหารธุรกิจในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการด้านโลจิสติกส์สำหรับสารเคมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความริเริ่ม สร้างสรรค์ กล้าตัดสินใจ ทำงานเป็นทีม ทำงานได้ดีภายใต้สภาวะกดดัน
 • มุ่งมั่นต่อคุณภาพการให้บริการ มุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กรเป็นที่ตั้ง
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษได้ดี (การพูด/การฟัง/การอ่าน/การเขียน) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

** มีรถยนต์เป็นของตนเอง **

 

สนใจสมัครงานติดต่อ :  คุณอุไรรัตน์  หรือคุณณภัทรา

โทรศัพท์ : 02-681-8000 ต่อ 1704  หรือ  1711

หรือส่งข้อมูลส่วนตัวมาที่ E-Mail : urairat@hazchemlogistics.com , napatta@hazchemlogistics.com